Realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5
Název projektu:Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000414
Datum realizace:15. 6. 2016 - 14. 6. 2018

CO JE MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ?

Místní akční plán ROZVOJE vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizace MAP a zaměření sběru dat. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávání politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Je podložen reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

CO JE CÍLEM MAP?

Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Vybudovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

Vedlejší cíle:

  • v maximální možné míře využít dotační prostředky v programovém období 2014 - 2020 určené pro vzdělávání, konkrétně pro základní a mateřské školy,
  • zjistit investiční a neinvestiční priority a potřeby základních a mateřských škol a také základních uměleckých škol a dalších organizací neformálního a zájmového vzdělávání, které by měly sloužit jako podklad pro vyhlašování budoucích výzev

Jak toho dosáhnout?

  • spoluprací zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání
  • společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb

CO JE VÝSTUPEM MAP?

Výstupem MAP rozvoje vzdělávání je DOKUMENT Místní akční plán, který zahrnuje několik částí. Analytickou část, Strategický rámec MAP a Akční plán MAP.

Aktuality

Tisková zpráva

Slavnosti škol Prahy 5 - 14. 10. 2017

Návštěva ve Slivenci

Pobytová vzdělávací akce v Rožmitálu pod Třemšínem - duben 2017

První jednání ŘV dne 22. 6. 2016