Aktuality


Pozvánka na workshop „Práce s talentovanými dětmi“ dne 21.10.2021Pozvánka na Tiskovou konferenci a Setkání MAP II s místními aktéry dne 14.10.2021

Pozvánka na jednání ŘV MAP II dne 14.10.2021Vážení členové Řídícího výboru MAP, Vážení zástupci škol a organizací neformálního vzdělávání,

realizační tým projektu MAP II pro MČ Praha 5 zahajuje v rámci přípravy aktualizace Strategického rámce MAP první kolo sběru Vašich připomínek, podnětů a doplňujících informací, které bychom chtěli zohlednit v návrhu aktualizace tohoto dokumentu. V první příloze tohoto sdělení naleznete detailní informace a instrukce k aktualizaci dokumentu, formulář pro nahlášení požadovaných projektových záměrů a formulář pro nahlášení již realizovaných, nebo právě probíhajících záměrů. Ve druhé příloze naleznete stávající platný Strategický rámec, který budeme aktualizovat. Ve třetí (pouze informativní) příloze naleznete náhled na to, jak by vypadala stávající tabulka investičních priorit po převedení do nového formátu. Na základě Vašich podnětů a informací zaslaných do 1. listopadu na mail: petr.andel77@gmail.com a v kopii vždy také na: jana.korecka@praha5.cz bude připraven první návrh aktualizace SR MAP, který budete mít možnost i nadále ještě doplňovat a připomínkovat.

Děkujeme za Vaše podněty.


Informace a instrukce k aktualizaci dokumentu Strategický rámec MAP II

Strategický rámec MAP II – v současné době platný dokument - k aktualizaci

Nový formát tabulky investičních priorit – pro informaciBenchlearning - sdílení zkušeností škol


VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ MÚZY NA DÁLKU


SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA MÚZY NA DÁLKU

Článek Múzy na dálku (Pětka únor 2021)


Aktuální informace o projektu Splněná přání do školních lavic

Plakát Splněná přání - 3. etapa


Novinky z pracovní skupiny pro matematickou gramotnost.....


Vyšel PÁŤÁK 3/2021 (duben 2021)

Zpravodaj Páťák
Dokumenty


Základní dokumenty MAP II:

Finální MAP II MČ Praha 5 – schváleno ŘV 30.12.2020

SR MAP II pro MČ Praha 5 – schváleno ŘV 30.12.2020

SR Investiční priority – souhlas zřizovatele 12-2020

Implementační plán MAP II Praha 5

Implementační plán MAP II Praha 5 aktualizovaný k 23.10.2019

Roční akční plán MAP II 2019-2020 k 23.10.2019

Implementační plán MAP II MČ Praha 5 - schváleno ŘV 11.6.2020

SR MAP II MČ Praha 5 - schváleno ŘV 11.6.2020

Evaluační zpráva projektu MAP II za 1. období - schváleno ŘV 11.6.2020

SWOT MAP II MČ PRAHA 5 - schváleno ŘV 11.6.2020

Evaluační zpráva projektu MAP II za 2. období - schváleno ŘV 25.5.2021Dokumenty ŘV MAP II:

Statut ŘV MAP II

Jednací řád ŘV MAP II

Zápis z jednání ŘV č. 1 ze dne 03. 04. 2019

Zápis z jednání ŘV č. 1 - Příloha č. 1

Zápis z jednání ŘV č. 1 - Příloha č. 2

Aktuální a plánované výzvy k financování v oblasti školství

Zápis z jednání ŘV č. 2 ze dne 23. 10. 2019

Zápis z jednání ŘV č. 2 ze dne 23. 10. 2019 - příloha č. 1

Zápis z jednání ŘV č. 2 ze dne 23. 10. 2019 - příloha č. 2

Zápis z hlasování per rollam ŘV MAP II 6_2020 MČ PRAHA 5

Zápis z jednání ŘV MAP II č. 3 ze dne 16.12.2020

Zápis z hlasování per rollam ŘV MAP II ze dne 30.12.2020

Zápis z hlasování per rollam ŘV MAP II ze dne 25.5.2021


Schvalované dokumenty:

.

Archiv aktualit:

.....


. Dokument MAP II k připomínkám členům Řídícího výboru – konzultační proces - aktualizace

. SR - investiční priority

. Přílohy 6 - 8


Vážení členové Řídícího výboru, z důvodu pokračující pandemie COVID 19 proběhne jednání Řídícího výboru se vší pravděpodobností v prosinci formou schvalování dokumentů per rollam. Schvalovat budeme celkový dokument MAP, do návrhu aktualizace je nově zařazen také aktualizovaný Strategický rámec MAP cílící na výzvy OP PPR č. 48 a 57. Věnujte prosím pozornost tabulce investičních záměrů Strategického rámce (str. 117 - 146 dokumentu MAP II) a zkontrolujte, zda jsou zde uvedeny relevantní plánované projekty Vaší organizace. Všechny změny jsou zvýrazněny podbarvením. Vaše připomínky zasílejte prosím v termínu do 10. 12. 2020 na email: petr_andelcz@yahoo.com a v kopii také na email: petr.andel77@gmail.com......


. Dokument MAP II k připomínkám členům Řídícího výboru – konzultační procesVážení členové Řídícího výboru, do konzultačního procesu předcházejícího jednání Řídícího výboru byl uveden dokument MAP, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5. Aktualizována je především Analytická část dokumentu, drobnou aktualizací prošel také Roční akční plán. Změněné pasáže jsou zvýrazněny žlutou barvou. Jde zatím o pracovní verzi textu s poznámkami, kterou můžete připomínkovat. Počítáme s tím, že v dokumentu se nám ještě možná podaří na poslední chvíli doplnit některá data z výkaznictví škol k 30. 9. 2020. Vaše připomínky zasílejte prosím v termínu do 21. 10. 2020 na email: petr_andelcz@yahoo.com a v kopii také na email: petr.andel77@gmail.com. Vyvěšeny jsou jen ty části MAP, které budeme v dohledné době měnit. Strategický rámec MAP však smíme aktualizovat až po 11.12.2020 – proto je zatím v dokumentu verze schválená v červnu 2020. Až v prosinci tedy budeme schvalovat tabulku investičních záměrů Strategického rámce s doplněnými investičními záměry......


Zveme Vás na mini-videokonferenci s tématem Jak obstát v online výuce a jak se vyrovnat se závěrečným hodnocením – zaměření na 2. stupeň ZŠ, online výuku a hodnocení, případně sdílení materiálů.

Termín konání: středa 13. 5. 2020 v 15:00 hod.

Přihlášení na: hajduk@zskorenskeho.cz

Pozvánka na mini-videokonferenci.....

Vážení členové řídicího výbŕu MAP II Praha 5,

jednání našeho výboru, které se mělo konat 25. 3. 2020 se ruší a budeme Vás informovat o náhradním termínu.

Nic méně dokumenty, které Vám byly zaslány a jsou zveřejněny, budou hlasovány per rollam, tedy stále běží připomínkové řízení a děkuji za případné připomínky, náměty k předloženému prosím zašlete nejpozději do 20. 3. 2020 na e-mail:

petr_andelcz@yahoo.com

V brzké době prosím očekávejte hlasování řídicího výboru formou per rollam, moc děkujeme za Váš čas a součinnost.

S pozdravem

Dagmar Bodláková

hl. manažerka projektu MAP II.....

Konference „Máme rádi školu“ plánovaná na 16.03.2020 je zrušena na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví, kterým se zakazuje pořádání akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas.Pozvánka na ŘV MAP II P 5 25.3.2020


Strategický rámec MAP II MČ PRAHA 5 - k připomínkám


SWOT - východiska pro strategickou část MAP II - k připomínkám


Máme rádi školu - program konference + přihláška

Máme rádi školu - plakát.....

Pozvánka na seminář pro rodiče – Školní zralost

Dotazníková šetření o potřebách škol na Praze 5

Rok trvání projektu MAP II


Dne 11. února od 14:00 do 16:00 se v rámci projektu MAP II MČ Praha 5 v ZŠ Kořenského uskuteční první Učitelský klub, pořádaný skupinou MAP II pro matematickou gramotnost. Tématem je Burza deskových her k využití ve výuce.

Tento klub bude určen primárně pro pedagogy z pořádající školy a pedagogy ze ZŠ Santoška.


Pozvánka na seminář pro rodiče – přestup na střední školu, přijímací řízení

Pozvánka na ŘV MAP II P-5

Implementační plán MAP II

Roční akční plán MAP II


Archiv MAP I:

Archiv MAP I
Realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5
Název projektu:Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677
Datum realizace:1. 1. 2019 - 31. 12. 2022


Co je MAP rozvoje vzdělávání?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a také neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávání politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Je podložen reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Co je cílem MAP?

Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách a v dalších školských zařízeních. Vybudovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Projekt MAP II je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a mateřského, zájmového a neformálního vzdělávání nastaveného během MAP I. V projektu MAP II budou blíže definovány cíle a priority vzdělávací politiky na území MČ Praha 5 a v rámci implementace MAP také dojde k realizaci konkrétních naplánovaných cílů. Hlavním výstupem projektu bude finální dokument MAP II. Do projektu bude zapojeno 35 škol a školských zařízuení s RED IZO působících na území MČ. Projekt bude realizován v letech 2019 až 2022.

Dílčí cíle:

  • Naplňování hlavních aktivit a podaktivit projektu.
  • Prohloubení stávající partnerské spolupráce v daném území, zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a s veřejností.
  • Systémové zlepšení řízení škol na území MČ prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
  • Naplňování principů MAP - princip spolupráce, zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, princip dohody, otevřenosti, princip SMART, princip udržitelnosti a princip partnerství.

Co je výstupem MAP?

Hlavním výstupem projektu je DOKUMENT Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, který se bude skládat z Analytické části, ze Strategického rámce, Akčního plánu a Ročního akčního plánu.
Realizační tým MAP II


Bc. Dagmar Bodláková, hlavní manažer projektu

Ing. Adéla Kokešová, finanční manažer projektu

Mgr. Petr Anděl Ph.D., odborný garant MAP

Mgr. Jana Korecká, odborný garant MAP

Ing. Lenka Cieplá, odborný garant MAP

Mgr. Radmila Jedličková, vedoucí PS pro financování

Martina Zajíčková, Dis., vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Libuše Daňhelková, vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Libor Šrámek, vedoucí PS pro rovné příležitosti


Seznam členů ŘV

Fotogalerie