Vážení členové řídicího výbŕu MAP II Praha 5,

jednání našeho výboru, které se mělo konat 25. 3. 2020 se ruší a budeme Vás informovat o náhradním termínu.

Nic méně dokumenty, které Vám byly zaslány a jsou zveřejněny, budou hlasovány per rollam, tedy stále běží připomínkové řízení a děkuji za případné připomínky, náměty k předloženému prosím zašlete nejpozději do 20. 3. 2020 na e-mail:

petr_andelcz@yahoo.com

V brzké době prosím očekávejte hlasování řídicího výboru formou per rollam, moc děkujeme za Váš čas a součinnost.

S pozdravem

Dagmar Bodláková

manažerka projektu MAP II
Konference „Máme rádi školu“ plánovaná na 16.03.2020 je zrušena na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví, kterým se zakazuje pořádání akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas.Pozvánka na ŘV MAP II P 5 25.3.2020


Strategický rámec MAP II MČ PRAHA 5 - k připomínkám


SWOT - východiska pro strategickou část MAP II - k připomínkám


Máme rádi školu - program konference + přihláška

Máme rádi školu - plakát


Realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5
Název projektu:Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677
Datum realizace:1. 1. 2019 - 31. 12. 2022


CO JE MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a také neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávání politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Je podložen reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

CO JE CÍLEM MAP?

Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách a v dalších školských zařízeních. Vybudovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Projekt MAP II je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a mateřského, zájmového a neformálního vzdělávání nastaveného během MAP I. V projektu MAP II budou blíže definovány cíle a priority vzdělávací politiky na území MČ Praha 5 a v rámci implementace MAP také dojde k realizaci konkrétních naplánovaných cílů. Hlavním výstupem projektu bude finální dokument MAP II. Do projektu bude zapojeno 35 škol a školských zařízuení s RED IZO působících na území MČ. Projekt bude realizován v letech 2019 až 2022.

Dílčí cíle:

  • Naplňování hlavních aktivit a podaktivit projektu.
  • Prohloubení stávající partnerské spolupráce v daném území, zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a s veřejností.
  • Systémové zlepšení řízení škol na území MČ prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
  • Naplňování principů MAP - princip spolupráce, zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, princip dohody, otevřenosti, princip SMART, princip udržitelnosti a princip partnerství.

CO JE VÝSTUPEM MAP?

Hlavním výstupem projektu je DOKUMENT Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, který se bude skládat z Analytické části, ze Strategického rámce, Akčního plánu a Ročního akčního plánu.

Kontakty - realizační tým

Hlavní manažerka projektu

Bc. Dagmar Bodláková

e-mail: dagmar.bodlakova@gmail.com

Finanční manažerka projektu

Ing. Adéla Kratochvílová


Odborní garanti MAP

Mgr. Petr Anděl, Ph.d.

Mgr. Jana Zacharová

Ing. Lenka Cieplá


Vedoucí pracovních skupin

Mgr. Radmila Jedličková

Mgr. Libuše Daňhelková

Mgr. Věra Jarošová

Mgr. Libor Šrámek


Kontakty - řídící výbor

Kontakty - Řídící výbor

Archiv aktualit

Pozvánka na seminář pro rodiče – Školní zralost

Dotazníková šetření o potřebách škol na Praze 5

Rok trvání projektu MAP IIDne 11. února od 14:00 do 16:00 se v rámci projektu MAP II MČ Praha 5 v ZŠ Kořenského uskuteční první Učitelský klub, pořádaný skupinou MAP II pro matematickou gramotnost. Tématem je Burza deskových her k využití ve výuce.


Tento klub bude určen primárně pro pedagogy z pořádající školy a pedagogy ze ZŠ Santoška.Pozvánka na seminář pro rodiče – přestup na střední školu, přijímací řízení

Pozvánka na ŘV MAP II P-5

Implementační plán MAP II

Roční akční plán MAP II