Vážení aktéři MAP,

v rámci konzultačního procesu projektu MAP II si Vám dovoluji předložit k připomínkám následující dokumenty:


Návrh č. 1 – Implementační plán MAP II Praha 5

Jedná se o pravidelnou aktualizaci tohoto dokumentu.


Návrh č. 2 – Strategický rámec MAP II

Jde o aktualizaci dokumentu stanovujícího priority spolupráce v projektu MAP, jehož součástí je i tabulka investičních potřeb či záměrů, které chtějí aktéři MAP II realizovat, a které shodně považují za důležité pro další rozvoj vzdělávání v území.


Návrh č. 3 – SWOT

Jde o aktualizaci SWOT v analytické části souborného dokumentu MAP. Stávající SWOT byla znovu přezkoumána s přihlédnutím k realizovaným dotazníkovým šetřením a poskytnutým informacím o potřebách škol. Nově je SWOT rozšířena o popis identifikující detailněji příčiny současného stavu i možné cesty k jeho zlepšení.


Návrh č. 4 – Sebehodnotící zpráva

Jedná se o zpracovanou evaluační zprávu za 1. rok realizace projektu MAP II externí evaluátorkou Mgr. Frischmannovou.


Připomínkového řízení se mohou účastnit relevatní aktéři MAP. Připomínky k předloženým návrhům prosím zaslat na e-mail: petr_andelcz@yahoo.com, a to v termínu do 29.5.2020. Následovat bude hlasování formou per rollam členů ŘV o těchto dokumentech. O vypořádání případných připomínek budeme informovat zde.

S pozdravem

Dagmar Bodláková

hl. manažerka projektu MAP II.....

Zveme Vás na mini-videokonferenci s tématem Jak obstát v online výuce a jak se vyrovnat se závěrečným hodnocením – zaměření na 2. stupeň ZŠ, online výuku a hodnocení, případně sdílení materiálů.

Termín konání: středa 13. 5. 2020 v 15:00 hod.

Přihlášení na: hajduk@zskorenskeho.cz

Pozvánka na mini-videokonferenci.....

Vážení členové řídicího výbŕu MAP II Praha 5,

jednání našeho výboru, které se mělo konat 25. 3. 2020 se ruší a budeme Vás informovat o náhradním termínu.

Nic méně dokumenty, které Vám byly zaslány a jsou zveřejněny, budou hlasovány per rollam, tedy stále běží připomínkové řízení a děkuji za případné připomínky, náměty k předloženému prosím zašlete nejpozději do 20. 3. 2020 na e-mail:

petr_andelcz@yahoo.com

V brzké době prosím očekávejte hlasování řídicího výboru formou per rollam, moc děkujeme za Váš čas a součinnost.

S pozdravem

Dagmar Bodláková

hl. manažerka projektu MAP II.....

Konference „Máme rádi školu“ plánovaná na 16.03.2020 je zrušena na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví, kterým se zakazuje pořádání akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas.Pozvánka na ŘV MAP II P 5 25.3.2020


Strategický rámec MAP II MČ PRAHA 5 - k připomínkám


SWOT - východiska pro strategickou část MAP II - k připomínkám


Máme rádi školu - program konference + přihláška

Máme rádi školu - plakát.....

Realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5
Název projektu:Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677
Datum realizace:1. 1. 2019 - 31. 12. 2022


CO JE MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a také neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávání politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Je podložen reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

CO JE CÍLEM MAP?

Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách a v dalších školských zařízeních. Vybudovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Projekt MAP II je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a mateřského, zájmového a neformálního vzdělávání nastaveného během MAP I. V projektu MAP II budou blíže definovány cíle a priority vzdělávací politiky na území MČ Praha 5 a v rámci implementace MAP také dojde k realizaci konkrétních naplánovaných cílů. Hlavním výstupem projektu bude finální dokument MAP II. Do projektu bude zapojeno 35 škol a školských zařízuení s RED IZO působících na území MČ. Projekt bude realizován v letech 2019 až 2022.

Dílčí cíle:

  • Naplňování hlavních aktivit a podaktivit projektu.
  • Prohloubení stávající partnerské spolupráce v daném území, zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a s veřejností.
  • Systémové zlepšení řízení škol na území MČ prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
  • Naplňování principů MAP - princip spolupráce, zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, princip dohody, otevřenosti, princip SMART, princip udržitelnosti a princip partnerství.

CO JE VÝSTUPEM MAP?

Hlavním výstupem projektu je DOKUMENT Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, který se bude skládat z Analytické části, ze Strategického rámce, Akčního plánu a Ročního akčního plánu.

Archiv aktualit

Pozvánka na seminář pro rodiče – Školní zralost

Dotazníková šetření o potřebách škol na Praze 5

Rok trvání projektu MAP IIDne 11. února od 14:00 do 16:00 se v rámci projektu MAP II MČ Praha 5 v ZŠ Kořenského uskuteční první Učitelský klub, pořádaný skupinou MAP II pro matematickou gramotnost. Tématem je Burza deskových her k využití ve výuce.


Tento klub bude určen primárně pro pedagogy z pořádající školy a pedagogy ze ZŠ Santoška.Pozvánka na seminář pro rodiče – přestup na střední školu, přijímací řízení

Pozvánka na ŘV MAP II P-5

Implementační plán MAP II

Roční akční plán MAP II