Máme rádi školu - program konference + přihláška

Máme rádi školu - plakát


Realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5
Název projektu:Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677
Datum realizace:1. 1. 2019 - 31. 12. 2022


CO JE MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a také neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávání politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Je podložen reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

CO JE CÍLEM MAP?

Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách a v dalších školských zařízeních. Vybudovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Projekt MAP II je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti základního a mateřského, zájmového a neformálního vzdělávání nastaveného během MAP I. V projektu MAP II budou blíže definovány cíle a priority vzdělávací politiky na území MČ Praha 5 a v rámci implementace MAP také dojde k realizaci konkrétních naplánovaných cílů. Hlavním výstupem projektu bude finální dokument MAP II. Do projektu bude zapojeno 35 škol a školských zařízuení s RED IZO působících na území MČ. Projekt bude realizován v letech 2019 až 2022.

Dílčí cíle:

  • Naplňování hlavních aktivit a podaktivit projektu.
  • Prohloubení stávající partnerské spolupráce v daném území, zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a s veřejností.
  • Systémové zlepšení řízení škol na území MČ prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
  • Naplňování principů MAP - princip spolupráce, zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů, princip dohody, otevřenosti, princip SMART, princip udržitelnosti a princip partnerství.

CO JE VÝSTUPEM MAP?

Hlavním výstupem projektu je DOKUMENT Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, který se bude skládat z Analytické části, ze Strategického rámce, Akčního plánu a Ročního akčního plánu.

Kontakty - realizační tým

Hlavní manažerka projektu

Bc. Dagmar Bodláková

e-mail: dagmar.bodlakova@gmail.com

Finanční manažerka projektu

Ing. Adéla Kratochvílová


Odborní garanti MAP

Mgr. Petr Anděl, Ph.d.

Mgr. Jana Zacharová

Ing. Lenka Cieplá


Vedoucí pracovních skupin

Mgr. Radmila Jedličková

Mgr. Libuše Daňhelková

Mgr. Věra Jarošová

Mgr. Libor Šrámek


Kontakty - řídící výbor

Kontakty - Řídící výbor